Deklaracja dostępności

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


 Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkole78.bialystok.pl

 

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2018-09-01

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności to:
•    niektóre obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego ,
•    niektóre załączniki to skany, dostępne w formacie pdf lub doc, wymagające zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
•    filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
•    zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać  standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: ps78@um.bialystok.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 6534648. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie w sposób alternatywny informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedszkole Samorządowe Nr 78 zlokalizowane jest przy ulicy Zagórna 2/3 w Białymstoku ( kod pocztowy 15-820)
Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Zagórnej. Wejście jest po schodach, obok znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych, ani pochylni.
W budynku nie ma platformy.
W budynku niedostępne są informacje głosowe.
W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem dostępny jest ogólnodostępny parking.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W placówce niedostępny jest tłumacz języka migowego.