Rekrutacja

 

 

Zapraszamy Rodziców dzieci, które od września 2018 r. rozpoczną edukację przedszkolną na spotkanie z psychologiem w dniu 12.06.2018 r. o godz. 1630

W ramach spotkania:

-        Prelekcja na temat: „Rozwój emocjonalny  małego dziecka a adaptacja w przedszkolu”

-        sprawy organizacyjne


Komunikat

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych,
w których funkcjonują oddziały przedszkolne nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

W związku z powyższym potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego
do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej następuje poprzez złożenie
w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Formularz oświadczenia jest dostępny w przedszkolu i szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

 


 

UWAGA RODZICE!!!

            Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), ww. deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składa się w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z tym prosimy o wypełnienie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 22 lutego 2018 r. 


TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2018/2019